O veste bună pe final de 2020: 2 noi oportunități de finanțare pentru IMM-uri

Aducem vesti bune pe final de 2020: 2 noi oportunități de finanțare pentru IMM-uri pe care le vom detalia pe rând în articolul de mai jos, cu ajutorul consultantului în fonduri naționale și europene, Florin Stan.

Cele două oportunități de finanțare aduse în discuție sunt:

 1. GRANTURI PENTRU INVESTIȚII PRODUCTIVE ACORDATE IMM-URILOR
 2. PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL, Axa Prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

Le luăm pe rând și detaliem toate informațiile de interes major pentru tine mai jos. 😊

GRANTURI PENTRU INVESTIȚII PRODUCTIVE ACORDATE IMM-URILOR (află mai multe informații pe https://granturi.imm.gov.ro) – FONDURI EUROPENE

 1. Ce se finanțează?

În cadrul acestei axe de finanțare se deschid 3 oportunități care au în vedere atât capacitatea de producție cât și capacitatea de prestări de servicii:

 1. a) extinderea capacităților de producție existente, precum și extinderea capacităților de prestării de servicii;
 2. b) realizarea de unități noi ale capacităților de producție existente, precum și pentru realizarea unor unități noi de prestare de servicii;
 3. c) reabilitarea/modernizarea unităților de producție existente precum și pentru reabilitarea/modernizarea unor unități noi de prestare de servicii.

În categoria activităților care NU pot fi încadrate în aceasta axă de finanțare se regăsesc:

 1. a) cereri de finanțare care au drept obiect realizarea unor servicii de consultanță, studii sau alte activități asimilate acestora;
 2. b) cereri de finanțare care au drept obiect sedii de birouri sau alte activități destinate investițiilor imobiliare pentru închirierea de birouri/concesionarea sau orice alte forme de valorificare ale acestora;
 3. c) orice alte cereri de finanțare care nu sunt în legătură cu domeniile de activitate menționate. (vezi întrebarea 4.)
 4. Care este valoarea finanțării și a cofinanțării?

Cu o valoare cuprinsă între 50.000 EUR și 200.000 EUR, granturile pentru investiții din fondurile europene se acordă pe proiect și beneficiar.

În ceea ce privește cofinanțarea, procentul diferă în funcție de zona țării în care proiecul se desfășoară. Astfel, ținănd cont de acest criteriu, pentru zona București – Ilfov, valoarea cofinanțării este de 30% din suma totală, iar pentru celelalte zone ale României, valoarea este de 15% din suma totală.

 1. Care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinească IMM-urile pentru a fi eligibile pentru depunerea proiectelor pentru granturi?

În primul rând, se pune în discuție validarea activității curente/operaționale, desfășurată de minim un an înaintea depunerii cererii de finanțare. Un al doilea criteriu este înregistrarea unui profit operațional în perioadă 2018-2019.

IMM-urile care vor depunde proiecte pentru aceste granturi se angajează să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minim trei ani după expirarea duratei de implementare a proiectului, realizează minim 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de afaceri anexă la cererea de finanțare în primii doi ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate (anul al treilea). Rezonabilitatea prețurilor va trebui dovedită, angajament pe care firma va trebui să și-l asume încă de la momentul aplicării pentru finanțare.

De asemenea, dispun de cofinanțare proprie a proiectului specifică pentru zona de activare actuală

 1. Care sunt codurile CAEN eligibile pentru depunerea proiectelor de finanțare?

Codurile CAEN din grupa 45 Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și motocicletelor sunt eligibile:

 1. Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare;
 2. Comerț cu alte autovehicule;
 3. Întreținerea și repararea autovehiculelor;
 4. comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule;
 5. comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru automobile;
 6. comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întrețirenea și repararea motocicletelor.

Este foarte important de ținut minte: eligibilitatea codurlui CAEN pentru aceste granturi este valabilă doar în cazul în acre codul face referire la activitatea principală a firmei.

DE REȚINUT:

În procesul de evaluare a proiectelor depuse pentru finanțare se va face o departajare de punctaj pentru proiectele care au avut un profit relevant în perioada anterioară depunerii, fiind punctate suplimentar. De cele mai multe ori, la acest tip de finanțare se ia în considerare cifra de afaceri pe ultimii 3 ani, însă, datorită faptului că programul este destinat și intreprinderilor deschise recent, cu perioadă de activitate de minim un an, în evaluarea cererii de finanțare se va lua în considerare profitul din anul de activitate derulat.

De asemnea, firmele care vor avea un procentaj de cofinanțare mai mare decât cel indicat pentru zona lor de activitate vor fi punctate suplimentar. De exemplu, daca activitatea desfășurată de firma aplicantă se afla în zona de nord a țării unde procentul de cofinanțare este de 15%, iar aceasta va avea o cofinanțare de 30%, va fi punctată suplimentar. Același aspect este valabil și pentru zona București – Ilfov, unde procentul cofinanțării este de 30%.

Cu cât finanțarea cu care IMM-ul contribuie este mai mare, cu atât punctajul obținut în cadrul evaluării este mai mare.

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL, Axa Prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii (află mai multe informații pe http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-2) – FONDURI NATIONALE

 1. Ce se finanțează?

Investițiile care se pot finanța cu ajutor de stat regional sunt construirea, extinderea spațiilor de producție sau servicii și dotarea cu active corporale sau necorporale.

În cadrul acestui program de finanțare regional, lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente unei investiții inițiale.

 1. Care este valoarea finanțării și a cofinanțării?

Valoarea finantarii nerambursabile este de minimum – 1.500.000 EUR și poate ajunge până la maxim 6.000.000 EUR. În tabelul de mai jos este detaliat explicit pentru întreprinderi mici și mijlocrii care este cuantumul finanțării, în funcție de zona de activitate a firmei.

Categoria IMM/ Regiunea de dezvoltare

Sud Est

Centru

Sud Muntenia Sud Vest Oltenia Nord Est Nord Vest

Vest

Întreprinderi mijlocii 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 45%
Întreprinderi mici 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 55%
 1. Care sunt criteriile de eligibilitate pentru această axa de finanțare regională?

Solicitantul poate fi societate comerciala sau societate cooperativă din categoria intreprinderilor mici si mijlocii care realizează investitii în mediul urban sau în mediul rural, care

 1. a înregistrat profit din exploatare, care se referă doar la anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, perioada 2018-2019;
 2. se încadrează în categoria IMMurilor (întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii), a cărui respectare este obligatorie până la momentul încheierii contractului de finanțare, inclusiv;
 3. desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

De asemenea, locul de implementare al proiectului este un criteriu de eligibilitate important. În mediul urban, inclusiv în zona satelor care aparțin de orașe, sunt disponibile finanțări doar pentru întreprinderile mici și mijlocii. În mediul rural, finanțările sunt disponibile doar pentru întreprinderile mijlocii.

Lista criteriilor de eligibilitate continuă cu drepturile deținute de solicitant asupra imobilului. Pentru investiții care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune sau dreptul de superficie. În plus, imobilul (teren și/sau clădiri):

 1. este liber de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea;
 2. nu face obiectul unor litigii;
 3. nu face obiectul revendicărilor;

Pentru investiții care includ doar servicii și/sau dotări și lucrări de construcție ce nu se supun autorizării: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune, dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, dreptul de folosinţă cu titlu gratuit, împrumutul de folosință (comodat) sau dreptul de închiriere/locațiune.

Solicitantul trebuie să demonstreze deținerea dreptului de concesiune/ superficie/ uzufruct/folosinţă cu titlu gratuit/ comodat/ închiriere/ locațiune, după caz, pe o perioadă care acoperă inclusiv perioada de trei ani de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului.

ATENȚIE! Nu sunt eligibile investițiile care constau exclusiv din realizarea de lucrări de construcție care nu se supun autorizării, conform legii.

 1. Ce cheltuieli sunt eligibile?

În cadrul programului de finanțare, anexa care prezintă cheltuielile eligibile este alcătuită din 6 capitole.

Capitolul 1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului

1.1. Amenajarea terenului

1.2. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială

Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

Se includ cheltuielile aferente asigurării cu utilităţile necesare funcţionării obiectivului de investiţie, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii care se execută pe amplasamentul delimitat din punct devedere juridic, ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi.

Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

3.1. Studii de teren

3.2. Obţinere avize, acorduri, autorizaţii

3.3. Comisioane, cote si taxe

3.4. Proiectare şi inginerie

3.5. Consultanță

3.6. Asistență tehnică

Capitolul 4. Cheltuieli pentru investiţia de bază

4.1. Construcţii şi instalaţii

4.2. Dotări

4.3. Active necorporale

Capitolul 5. Alte cheltuieli:

5.1. Organizare de șantier;

5.2. Cheltuieli diverse și neprevăzute;

Capitolul 6. Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului

Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal și nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3), litera c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă.

Toate acestea fiind detaliate, vă urăm mult succes! 😊